Studeren bij PTC

Kies een programma

Agronomie

Algemeen

Het programma Agronomy omvat niet alleen onderdelen van natuurwetenschappelijk- en natuurtechnische aard, maar ook onderdelen die economisch- en sociaal-maatschappelijke aspecten die nodig zijn bij landbouwontwikkeling. Agronomy oftewel landbouwkunde is een studierichting welke gericht is op het verrichten van onderzoek ter verbetering en verdere ontwikkeling van de landbouw in de ruimste zin van het woord. Als Bachelor in Applied Technology (B.Tech) wordt je tot volwaardige professional getraind en gevormd in productiemethoden en -technieken die nodig zijn ter verhoging van de kwaliteit en kwantiteit bij de teelt van agrarische producten, alsmede het inzichtelijk maken van het proces van een basisproduct tot eindproduct, waarbij het tegengaan van ongunstige milieueffecten een basis voorwaarde moet zijn.

Het programma van Agronomy is praktisch opbouwd en sluit zich goed aan op het beroepenveld. De actuele ontwikkeling in het beroepenveld komen tot uiting tijdens de praktijkopdrachten en praktijkcasussen welke gekoppeld zijn aan de verschillende modules en projecten binnen het curriculum. Voor het oplossen van de praktijkvraagstukken worden diverse agribusiness bedrijven benadert. Hierdoor kunnen studenten betekenisgericht leren en maakt de student kennis met de praktijksituatie/werkveld. Het beroepenveld wordt ook benaderd voor het verzorgen van gastcolleges. Met het geven van gastcolleges worden de studenten geholpen zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt en krijgen zij een breder perspectief om hun kennis op toe te passen. Ook zijn de meeste parttime docenten betrokken bij het verzorgen van colleges afkomstig uit het beroepenveld. Mede hierdoor is het leggen van verbanden tussen theorie en praktijk makkelijker mede als het toepassen van de theorie in praktijksituaties.

Studie Kenmerken

In 4 jaren kun je een bachelor diploma hebben.

Studieduur

4 jaren

Diploma

Bachelor

Taal

Nederlands / Engels

Investering

USD 1500 per collegejaar

Contactmomenten

20 uren per week

Toelatingseisen

Om tot het programma Agronomy toegelaten te worden, dien je te beschikken over tenminste één van de navolgende documenten:

 • Een diploma op het niveau van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een diploma op het niveau van Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
 • Een diploma op het niveau van Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO, NATIN & AMTO)
 • Elk daaraan gelijk gesteld diploma.
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Biologie en
 • Scheikunde

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Heb je het vereist vak niet in je vakkenpakket? Geef je dan op voor de instaptoets. Deze wordt jaarlijks, omstreeks juni, gehouden.

Ben je 25 jaar of ouder en heb je je middelbare opleiding niet kunnen afronden? Dan is dit je kans om verder te studeren bij het PTC. Geef je op middels de PLAR toets.

Beroepsmogelijkheden

Na succesvolle afronding van de opleiding Agronomie is de afgestudeerde in staat ingezet te worden als:

 • Agrarische voorlichter
 • Bodemkundige / bodemspecialist
 • Zaad technoloog / zaad deskundige
 • Gewas consultant
 • Landbouw meteoroloog
 • Tuinbouwer
 • Biotechnoloog
 • Gewasdeskundige
 • Bemestingsdeskundige
 • Laborant
 • Milieubeheerder / milieubeschermer
 • Organische teler

Doorstroommogelijkheden

Opbouw Studie

De opleiding Agronomie duurt vier jaar. Na het afronden van het eerste jaar, ontvang je een propedeuse certificaat. De onderwijsvormen zijn gevarieerd, met een afwisseling van colleges middels online en onsite learning, practica tot veldwerk en excursies. Je doet met deze opleiding daardoor zowel praktische, toepasbare, als fundamentele kennis op. Agronomie is een multidisciplinair gebied dat verschillende wetenschappen omvat.

Binnen deze opleiding worden verschillende disciplines waaronder plantkunde, bodemkunde en entomologie met elkaar geïntegreerd. Bij elke module worden er competenties aangeleerd. Zo kunnen sommige modulen zich focussen op theoretische kennis, maar er zijn ook modulen die gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden. Verder wordt er ook gewerkt aan soft skills z.a. het kunnen samenwerken in teams, communiceren en plannen. Het hoofddoel van de opleiding Agronomie is studenten die kennis en vaardigheden bij te brengen die hen in staat zullen stellen een optimale voor menselijk gebruik te bewerkstelligen.

Het programma wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Met het afronden van de studie, ontvang je de titel van bachelor of Applied Technology (B.Tech) in Agronomy.

Student Testimonial: Prithvi Thakoer, Agronomy Student

Mijn naam is Prithvi Thakoer, en als ambitieuze Agronomy student op het Polytechnic College heb ik het
privilege gehad om mijn studie in Nederland te verdiepen dankzij een samenwerking met de Aeres
Hogeschool Dronten en de steun van Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS).
Deze ervaring heeft niet alleen mijn kennis en vaardigheden verrijkt, maar ook mijn visie op duurzame
landbouw significant verbreed.
Gedurende mijn studie in Nederland heb ik deelgenomen aan de KMC introductieweek waar ik
waardevolle connecties maakte met medestudenten en docenten. Ik kreeg in de structuur en
verwachtingen van mijn programma. Ik heb mij kunnen verdiepen in de praktische aspecten van de
tuinbouw door middel van een stage bij Kwekerij Almere, waar ik praktijkervaring opdeed in de
glastuinbouw en onderzoek deed naar duurzamere substraten voor plantengroei.
Bovendien bood de kans om te werken in de proefkassen van de Aeres Hogeschool mij de gelegenheid
om direct bij te dragen aan onderzoek naar de invloed van zoutgehaltes op de groei van gewassen zoals
Nieuw-Zeelandse spinazie. Dit onderzoek is bijzonder relevant gezien de toenemende verzilting
wereldwijd, en heeft mijn interesse in waterbeheersingstechnieken en duurzame teeltmethoden
aangescherpt
Na mijn terugkeer naar Suriname plan ik mijn opleiding aan het Polytechnic College te voltooien. Mijn
doel is om mijn opgedane kennis toe te passen en bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame
landbouwpraktijken in mijn thuisland. Uiteindelijk hoop ik een voortrekkersrol te spelen in de oprichting
van moderne, duurzame glastuinbouwfaciliteiten in Suriname.
Deze internationale studie-ervaring heeft mij essentiële vaardigheden bijgebracht, zoals leidinggeven en
strategisch denken, die onmisbaar zullen zijn in mijn toekomstige carrière. Ik ben het PTC, d’ONS, de
Aeres Hogeschool en alle betrokkenen dankbaar voor deze onvergetelijke en vormende ervaring.

Maak contact met de Program Manager

Myrrhe Koorndijk

Program Manager 

Agronomy | APHT

Gerelateerde trainingen & cursussen

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van […]

Deel deze training:

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van […]

Deel deze training:

Biedt deelnemers een geavanceerd begrip van […]

Deel deze training: