Post

AgriTech Hack-O-Topia finale 2023

In de finale ronde van de AgriTech Hack-O-Topia op 21 oktober 2023 hebben 3 teams hun project idee en prototype...