Over PTC

Het Polytechnic College Suriname

De oprichting

Reeds in 1993 werd erover gesproken en geschreven. “Naar een Polytechnic College in Suriname” was de titel van een uitvoeringsnota van de Surinaamse regering. Hierin was geconstateerd dat Suriname in sociaaleconomisch opzicht in een minder goede positie verkeerde en dat er moedige besluiten moesten worden genomen om daarin verandering te brengen. Het antwoord hierop: goed gekwalificeerd personeel op diverse niveaus; adequate scholing is een noodzaak. De ontwikkeling van een Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs werd een essentie en de oprichting van het Polytechnic College Suriname (het PTC) werd een feit op 21 februari 1997.

Het PTC is een stichting met 9 bestuursleden, die verschillende sectoren vertegenwoordigen namelijk: het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Raad van Vakcentrales in Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Met deze samenstelling in het bestuur kan het PTC goed inspelen op maatschappelijke issues die een onderwijsstrategie behoeven. Onze onderwijsprogramma’s zijn daarom praktisch en marktgericht.

Dit onderwijsinstituut is vanaf 2014 ISO 9001:2015 gecertificeerd geeft nog steeds invulling aan de factoren die bij de oprichting een belangrijke rol hebben gespeeld met name het voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aan hooggeschoolde gekwalificeerde technische werknemers. Sinds haar oprichting heeft het PTC zich ontpopt tot een niet weg te denken opleidingsinstituut in de Surinaamse gemeenschap: anno 2021 voert zij 13 bachelor- en 2 masterprogramma’s uit, waarvan 6 reeds geaccrediteerd zijn. Dit Surinaams onderwijsinstituut levert, door het aanbieden van haar opleidings- en trainingsprogramma’s en sinds kort consultancy diensten op verschillende gebieden, een belangrijke bijdrage binnen de Surinaamse maatschappij. Er is namelijk in de samenleving een grote behoefte aan deskundigen op HBO en MBA niveau, als ook masterclasses, trainingen en consultancy op maat; daar geeft het PTC invulling aan, aansluitend aan haar eigen beleidsdoelen als die op nationaal en internationaal niveau.

Het PTC zet zich in om kwalitatief onderwijs te bieden met extra aandacht voor competentieontwikkeling van haar studenten. De erkenning van het diploma is daarom ook in het staatsbesluit van 2 maart 2005 (SB 2005 no.19) opgenomen. In de nota van toelichting is vermeld dat het PTC zich beijvert om moderne methoden en technieken toe te passen tot kennisverwerving. En dat gebeurt ook, met innovatie als een van de kernwaarden heeft het PTC het voortouw genomen in het creëren van een digitale leeromgeving, waardoor het volledig onderwijsproces – van colleges tot toetsen- online en op afstand kan worden uitgevoerd. Vanwege deze ontwikkelingen vonden tijdens de Covid-19 pandemie vanaf maart 2020 geen onderwijsonderbrekingen plaats voor de PTC-studenten. Ook werkende studenten hebben hierdoor de mogelijkheid hun studie op eigen tijd en tempo voort te zetten.

Ondanks en dankzij de veranderingen in het huidig leef- en werkklimaat blijft het PTC haar streven behouden om een van de besten te zijn in de regio, zoals in de missie en visie van de organisatie is verwoord. Daarom luidt hun motto nog steeds: we learn, we do, we lead!

PTC periode 1997 - 2022

PTC mission statement

Polytechnic College Suriname provides applied scientific education with professional and market-oriented perspectives, efficiently contributing to the competence of the student.

PTC vision 2020-2025

By 2025, Polytechnic College Suriname aims to be one of the most competitive training institutes in the region, offering applied scientific education.

PTC Kernwaarden

Onze kernwaarden zullen bijdragen aan en worden ingezet ten behoeve van de dienstverlening naar de klant. Het benoemen van de kernkwaliteiten draagt bij aan de bewustwording over het onderscheidend vermogen van het PTC en zijn gerelateerd aan de positionering van de organisatie.

Integer

Integer:

- Doen wat je zegt; beloftes of afspraken nakomen (=betrouwbaar).
- Zeggen wat je doet (= transparantie) - Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie (=professionalisme)
- Open en eerlijke communicatie toepassen

Betrokken

Betrokken:

- De interne en externe klant voelt zich betrokken, ook wel "commited" bij het PTC
- Verbondenheid met de organisatie, de stakeholders en het werk.
- Gezamelijke inspanning om de organisatie doelen te behalen. - Persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk.

Innovatief

Innovatief:

- Toepassen van nieuwe technologieen in producten, diensten en processen of in het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen.
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Vernieuwingen met het oog op duurzaamheid.

PTC Jaarrekeningen

Ben je geïnteresseerd in de jaarrekeningen en jaarverslagen van het PTC, vraag deze hier aan.

PTC Alumni

PTC Alumni – Video testimonials