Benoeming van lectoren versterken positie van PTC

PTC geeft verdere vorm aan professionalisering en internationale ambities 

Bestuur en Directie van het Polytechnic College (PTC) in Suriname hebben besloten het aantal Lectoraten uit te breiden en daarmee de beoogde professionalisering en internationalisering op het gebied van onderwijs en van kennisontwikkeling verder te versterken. In het kader van de internationalisering past dit in de bijgestelde aanduiding van het PTC als ‘University of Applied Sciences’ en sluit dit aan bij onder andere de overeenkomst (getekend in 2019) tot een meerjarige samenwerking met Saxion University of Applied Sciences in Nederland.

Op 1 juli 2022 zijn de volgende personen tot ‘Lectoren benoemd:

De heer dr. Anvit Ramlakhan MBA


Lectoraat: ICT, Innovatie & Technologie
De lectorale rede van Anvit Ramlakhan is getiteld: Overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkeling van ICT in Suriname


Volgens Anvit Ramlakhan is Informatie, Communicatie enTechnologie een van de belangrijkste drijfveren voor de implementatie van de vierde industriële revolutie in elk land. Hetzelfde geldt ook voor Suriname. Daarom is het van essentiële en cruciale waarde om een digitale informatiemaatschappij te hebben, ondersteund door de onderling verbonden wereld, waar innovatieve informatie- en communicatietechnologieën sociale, politieke, ecologische, economische, duurzame groei en inclusieve ontwikkeling voor en door elke Surinamer mogelijk maken en versnellen. Om aan dit streven te beginnen, moeten we alle relevante stakeholder op één lijn hebben om voorts een duurzame, digitale, inclusieve, industrie gedreven toekomst voor Suriname te creëren. ‘Het begint allemaal met onze onderwijsprogramma’s en daarbij horende beleid. Als lector bij PTC zal ik in staat zijn de gemeenschap te helpen met advies en onderzoek op het gebied van ICT, het helpen uitvoeren van projecten en bovenal het ontwikkelen van gerenommeerde internationaal geaccrediteerde studies voor de studenten’ aldus Ramlakhan.

De heer dr. René Westra

Lectoraat: Veiligheid en Digitalisering
De lectorale rede van René Westra is getiteld: Veiligheid en Digitalisering

Veiligheid raakt de gehele samenleving en is een vraagstuk voor de overheid en het bedrijfsleven. De lector zal vanuit zijn brede kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de kennispositie van PTC op dit terrein. Specifiek betreft dit de rol van de overheid zelf en de kaderstellende rol door weten regelgeving in de samenleving. De lector zal ingaan op de besturing en organisatie van veiligheid als de vertaling naar de praktijk van bijvoorbeeld sociale veiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Dit vraagt een effectief samenspel tussen politiek/wetgeving en bestuur/uitvoering in het licht van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. De rechtspraak vervult een belangrijke rol in het licht van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De lector zal vanuit zijn kennis en ervaring in onderwijs, onderzoek en advisering aandacht vragen voor de verschillende wetenschappelijke benaderingen (disciplines/rationaliteiten) om de werkelijkheid van het overheidshandelen m.b.t. veiligheid en digitalisering te beschouwen en te begrijpen. Digitalisering wordt binnen dit lectoraat beschouwd als ondersteuning van veiligheid enerzijds en de veiligheidsvraagstukken als gevolg van het gebruik van digitalisering. Te denken valt aan de inzet van drones en cybersecurity.

De heer dr. mr. Gerard J.C.M. Bakker 

Lectoraat: Innovatie van Toezicht en Handhaving
De lectorale rede van Gerard Bakker is getiteld: Innovatie van Toezicht en Handhaving

Naast de aandacht voor innovatie in toezicht en handhaving zal de lector tevens ingaan op voedselveiligheid en actuele (internationale) ontwikkelingen op dit terrein. Deze twee pijlers van het lectoraat zijn relevant voor studenten, docenten, onderzoekers, overheden en bedrijven. De lector zal zijn kennis en ervaring graag overdragen in inspiratiesessies/colleges voor studenten en docenten alsmede masterclasses voor externe partijen. Bakker wil onderzoekers stimuleren te komen met uitdagende resultaten. Verder zal hij zich richten op de Surinaamse situatie en de versterking van de kennispositie van PTC. Waar mogelijk en zinvol slaat hij een brug met de kennis en ervaring in Nederland.

De benoeming van de lectoren zorgt ervoor dat het instituut op het gebied van onderzoek zich verder als universiteit positioneert in de samenleving en de regio en de BAMA structuur verder versterkt.
Als speciale opdracht krijgen de lectoren ook mee om het proces voor professionele promoties te ontwikkelen waarmee het instituut de laatste stap tot een volwaardige Universiteit heeft gezet.

De huidige Lector Paul C.J. Linders (sinds 2012) zal de rol krijgen als ‘Leading Lector’ met als nieuwe benoeming: ‘Organisatieontwikkeling & Governance’. Hij zal zich onder meer bezig gaan houden met advisering over het KennisInstituut, de begeleiding van de lectoraten en met Funding in algemene zin voor PTC.

Met de inauguratie/ benoeming van deze drie lectoren heeft PTC nu 4 lectoren.

De Lectoren zullen op 2 november 2022 hun inauguraties uitspreken tijdens een officiële bijeenkomst in Suriname. Elk lectoraat zal op afzienbare termijn worden voorzien van een KennisKring (KK), waarbij de deskundigheid van de lectoraten wordt vergroot. De KK bestaat uit externe leden en interne leden. De externe leden worden geïnviteerd op basis van hun deskundigheid/vaardigheid; de interne leden worden geselecteerd op grond van hun ambities te promoveren (bijvoorbeeld na het behalen van hun Master/MBA). De lectoraten zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks aangaan van een researchproject (toegepast onderzoek) gericht op het aandachtsgebied. Zo’n researchproject kan enerzijds aansluiten bij het onderwijs en/of anderzijds haar gronden vinden in en bijdragen aan de samenleving van Suriname (en/of de Caricom-regio). Dit zal elke twee jaar moeten leiden tot het realiseren van een publicatie.